Covid-19 har en stor indvirkning på alles hverdag, dette gælder også for vores hverdag i Børnehuset Ved Åen. Vi har siden genåbningen i marts 2020 arbejdet ud fra de gældende anbefalinger og regler udsendt fra SSI, Regeringen og Århus kommune børn og unge. Disse er løbende blevet ændret og det vil vi kunne forvente, vil fortsætte i en lang periode endnu. Vores hverdag er p.t underlagt de sundhedsmæssige regler som smittetrykket i Århus eller Danmark bevirker. Dette betyder, at der løbende kan komme ændringer i vores hverdag, som har betydning for, hvordan vi kan tilrette pædagogiske aktiviteter og læringsmiljøer for jeres børn.

Vi har valgt at udarbejde en revideret plan af vores dagsstruktur. På den måde sikrer vi at trods ændringer og begrænsninger grundet Covid-19, giver vi jeres børn de bedste muligheder for progression i et trygt og omsorgsfuldt læringsmiljø. Samtidigt sikrer vi, at I som forældre fortsat har viden om jeres barns hverdag ved os. Dette har været en del sværere for jer med de begrænsninger der har været og fortsat er i forhold til at entrerer huset.

I vil herunder kunne læse om vores pædagogiske grundlag for:

  1. Læringsmiljøer i Ved Åen (ikke ændret pga. Covid-19)
  2. Hvordan er vores hverdag og læringsmiljøer påvirket af Covid-19?
  1. Læringsmiljøer

Et læringsmiljø kan være fysisk indretning, genstande, relationer, normer, regler og kulturer.

Hvad siger loven? Vi skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Vi ved, at børn lærer i alle deres relationer til omverdenen og i alle de situationer de befinder sig i, i løbet af en dag. Dvs. at alt i princippet er et læringsmiljø, men det gode læringsmiljø er kendetegnet ved, at børnene kan overskue hvad der foregår, har mulighed for fordybelse og leg, og kan få den hjælp og omsorg som de har brug for, - for at kunne fremme lysten til læring, trivsel og velvære i hele deres liv.

I Ved Åen møder vi børnene som de unikke personer de er, og guider dem ind i Ved Åens kultur, hvor de igennem vores normer og de muligheder for samspil og leg der er, bliver en del af et fællesskab.

I vores dagstruktur arbejder vi med læringsmiljøer igennem: 

Planlagte aktiviteter

De planlagte aktiviteter skiller sig ud fra den frie leg ved, at det ofte er i små grupper og med personale, som bliver i aktiviteten sammen med børnene. Det forgår ofte om formiddagen, hvor der er mest pædagogisk personale. De planlagte aktiviteter skal give børnene mulighed for at opnå viden og færdigheder de kan tage med sig og bruge i den frie leg.

Planlagte aktiviteter kan være ture, bål, håndværks aktiviteter (bl.a. værktøj og haveredskaber), kreative aktiviteter (bl.a. maling/farver og klippe/klister) regellege (bl.a. Vildkatten, Uno, ”Alle mine kyllinger” og fodbold), sproglige aktiviteter (bl.a. sprogkufferter, bøger og samling), og aktiviteter som udvikler deres motoriske og sociale kompetencer.

Hver dag holder vi samling og ser også spisesituationen som en planlagt aktivitet i et læringsrum, som især udvikler dannelse begrebet

Spontane aktiviteter

Vi har skabt læringsmiljøer, som skal give grobund for at børnene selv eller sammen med os personaler, har mulighed for at skabe spontane aktiviteter hele dagen. De spontane aktiviteter tager ofte udgangspunkt i ”hvad kan man lige nu blive optaget af". For eksempel bænkebidere under en træstub bliver til søgen efter dyr på hele legepladsen, kulresterne efter bålet bliver brugt til maling og madlavning i rollelegene.

Rutiner

Når vi arbejder med læringsmiljøer i de daglige rutiner, omhandler de selvfølgelig:

  • At tale med barnet imens det får skiftet ble. At sikre sig, at barnet får stimuleret sin følelsesmæssige tilknytning og sproglige udvikling.
  • At støtte barnet i at blive selvhjulpen (selv at kunne tage sin flyverdragt på, selv kunne åbne sin madpakke osv.) Den alsidige personlige udvikling.
  • At lære at tage hensyn til andre. Vente på tur på toilettet, hjælpe hinanden i garderoben, holde bordskik. Den sociale udvikling.

Men de omhandler også at give børnene en følelse af at være vigtige, af at kunne udrette noget og have en værdi for hinanden. Til det er de daglige gøremål utrolige brugbare, f.eks.: At hjælpe med at dække bord og hjælpe i køkkenet, rydde op, ligge vasketøj sammen, vande planter og vaske legetøj af. I de daglige gøremål er der utrolig mange muligheder for at give barnet en 1:1 kontakt og derigennem have fokus på eventuelle udviklingsområder for barnet.

Legen

Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling. Igennem legen fremmes bl.a. fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Legen har en værdi i sig selv og er selvfølgelig en gennemgående del af hverdagen i Ved Åen.

Vi er, opmærksomme på at skabe og justere læringsmiljøer, som fremmer og anerkender børns spontane og selvorganiserede leg. Dette gør vi ved, bl.a. at forholde os til årstiderne, skabe rum i rummet, have redskaber og legetøj tilgængeligt, være behjælpelig (skrive skilte til is butikken, hjælpe med at bygge hulen) og præsentere nye ideer for børnene igennem planlagte aktiviteter. Samtidig har vi et ansvar for at have opmærksomhed på, hvordan legefællesskaberne blandt børnene udvikler sig. Legen er ikke ukrænkelig og det kan derfor være nødvendigt, at vi som personale rammesætter legen, så alle børnene trives i legen, prøver nye roller og sociale kombinationer og på den måde skaber mulighed for, at alle børn har en oplevelse af at være med og føle sig en del af fællesskabet.

2.Hvordan er vores hverdag og læringsmiljøer påvirket af Covid-19? 

(Den er meget påvirket, men her er en kort beskrivelse)

Før covid-19 var vi inde og gik ud. Nu er vi ude og kan gå ind.

Vi har siden genåbningen skullet planlægge vores dagligdag sådan, at vi er mest muligt ude. Vi må sige, at det at åbne og lukke udenfor er en stor fornøjelse. Vi oplever, at børnene er blevet meget mere selvhjulpne i forhold til at sige farvel, at de selv får italesat hvad de har brug for, så deres start på dagen bliver så god som mulig, samt at de er klar på at skulle hjem, når mor eller far henter. Vi er dog også helt klar over, at det utrolige gode vejr (frem til nu september 2020), har haft en betydning. Vi er opmærksomme på, at vi nu skal gøre klar til en ny årstid. Der skal laves læ-rum på legepladsen, bålhytterne skal i gang som varmekilde, og vi skal have fundet en løsning på lys på legepladsen.

Den fysisk indretning og genstande

Vores legeplads er blevet vores stue. Vi startede med en meget rigid inddeling af rum på legepladsen. Denne inddeling vil hele tiden være under påvirkning af smittetrykket og de restriktioner der vil følge. Men læringsmiljøerne på legepladsen har gennemgået en stor udvikling, og det har været en fornøjelse at have børnene med til at skabe rummene, ved at plante planter, lave plantekasser og bygge shelters.

Hvis vi kan holde et lavt smittetryk, vil vi i hverdagen kunne bevæge os mere frit på legepladsen. Vi vil fortsat have vores legepladsopdeling om morgen og om eftermiddagen (dette er også for ikke at gøre det alt for kompliceret for jer forældre, som så ikke altid ved hvilken indgang på legepladsen I skal bruge). I løbet af formiddagen vil vi bruge forskellige områder af vores store legeplads.

På stuerne er der modsat legepladsen blevet fjernet mange af vores små læringsmiljøer. Ikke vaskbart legetøj er fjernet. Stuerne som før havde dukkekroge og legetøj stående i børnehøjde, og er nu blevet til rum, som vi bruger til en lille gruppe børn, planlagte aktiviteter, og indretningen kan komme til at ligne et opbevaringsrum, da vi ikke som før har legetøj i børnehøjde, men at vi som personale tager legetøj frem, da alt skal vaskes efter brug.

Vores alrum som før havde mange læringsmiljøer til fri leg stuerne imellem, er nu et rum, hvor der er mulighed for at lave bevægelse og motorikbaner. Alrummet er også her vores Raketter (storbørnegruppen) skal spise.

Barnets relationer

Vi er fortsat stueopdelt, men kan ved pædagogiske aktiviteter begynde at arbejde på tværs af stuerne. I første omgang betyder det, at Raketterne (førskolebørn) spiser sammen til frokost, og at vuggestuen kan begynde at samarbejde på tværs af de 2 stuer.

Vi håber på, at vi i starten af 2021 kan begynde en form for onsdagsgrupper, hvor vi før Covid-19, arbejdede med aldersopdelte grupper på tværs af hele huset, er vores forventning (håb), at vi i foråret vil kunne arbejde på tværs igen, men dog kun på tværs af to stuer.

Der er ingen tvivl om, at vi i personalegruppen synes, at den totale børneopdeling vi har haft siden marts, har en negativ betydning for den relation personalet har med børn fra andre stuer, og at det har en omkostning for børnene, at vi ikke kan danne legerelationer på tværs af stuerne. Vi glæder os til at kunne være mere på tvær af huset igen.

Ved Åens normer, regler og kultur:

  • Vi har valgt, at vi hver dag holder samling og spiser vores madpakker inde på stuen. (Vuggestuen holder fortsat deres kl. 9 samling udenfor for på legepladsen)
  • Vi har udskudt Johns naturbus fra efteråret 2020 til forrået 2021
  • Vi vil i vinteren 2020 tage en beslutning i personalegruppen med input fra forældrerådet, om vi kan påbegynde at tage i springhallen igen, dette vil dog være stue opdelt